top of page

עוני

 עוני הוא גורם מרכזי למתחים חברתיים ו-can חלוקת אומה בגלל אי-שוויון בהכנסה. שיכול לערער את היציבות של מדינה שלמה שלא לדבר על כל ההשפעות השליליות שיש לה על אזרחי החברה.

bottom of page