top of page

אכזריות משטרתית

אלימות משטרתית היא אחת מכמה צורות של התנהגות בלתי הוגנת של המשטרה הכרוכה באלימות בלתי הוגנת by-05-75819-police-05-75819-05-75819-05-748199 Widesspread police brutality קיים במדינות ובטריטוריות רבות, אפילו אלה שמעמידים אותה לדין.

bottom of page